I. Nyereményjáték-szabályzat

1. A Szervező és a Lebonyolító

Szervező:

CL Sweet & Food Zrt. (a továbbiakban: Szervező)
székhelye: 2072 Zsámbék, Mátyás király utca 4.
cégjegyzékszáma: 13-10-041533

A Szervező végzi az „Állati jó csoki!” elnevezésű nyereményjátékának (a továbbiakban: Játék) lebonyolítását és a résztvevők személyes adatainak feldolgozását.

2. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltételei az alábbiak:

A Játékos a Játékban történő részvétellel úgy nyilatkozik, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek, valamint a Szervező által a jelen szabályzatban előre meghatározott kritériumoknak megfelelnek.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói, valamint egyéb hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése), valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://feliratoscsokolade.hu oldalon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játékon való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos felelősséget.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárítanak, így többek között a Játékra történő jelentkezés során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím és kézbesítési cím elírása, stb.), illetve valódiságáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért sem, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

3. A Játék időtartama és menete

A Játék időtartama: 2022. június 01. 0:00 – 2022. szeptember 30. 23:59

A Játékon történő részvétel érdekében a Játékos elküldi a csokinyeremenyjatek@gmail.com címre a játékban résztvevő csokoládé vásárlásáról szóló igazoló nyugtát és a csokoládé csomagolás fotóját, valamint a kért adatokat (név, email cím, telefonszám).

Ezzel párhuzamosan pedig elfogadja a játékra vonatkozó játékszabályt és adatkezelést.

4. Nyeremények

A Játékosok között a Szervező a Játék lezárását követően kisorsol havonta 5 db Fővárosi Családi Állatkerti belépőt és 5 db 10 ezer Ft értékű csokoládé ajándékcsomagot.

A sorsolás időpontjai: 2022. május 31. 10 óra, 2022. június 30. 10 óra, 2022. július 29. 10 óra, 2022. augusztus 31. 10 óra, 2022. szeptember 30. 10 óra,

Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult. A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és másra át nem ruházhatóak. A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.

5. Nyertesek kiválasztása/kisorsolása, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

A Játék nyerteseit a Játék lezárását követően a Játékra szabályszerűen regisztrált Játékosok közül a Szervező sorsolja ki.

A nyeremények nyertesei mellett 5 fő tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes a kézbesítési adatait a nyereményről értesítő e-mail megküldését követő 30 napon belül nem adta meg, vagy ezen adatok hibásak, vagy hiányosak, és emiatt a nyeremény részére nem kézbesíthető. Amennyiben a nyeremény nem kézbesíthető hibás vagy hiányos adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt, ezért a Szervező nem vállalnak felelősséget, és a nyeremény szabadon felhasználható.

A nyerteseket a Szervezőn keresztül – a Játékra való jelentkezés során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti a sorsolást követően.

A nyeremények nyertesek részére való kézbesítéséről a Szervező gondoskodik. A Szervező kizárólag a kézbesítéshez szükséges adatok (teljes név, kézbesítési cím) helyes és hiánytalan megléte esetén tud gondoskodni a nyeremények megfelelő kézbesítéséről. Az e-mail cím helyessége és működése, valamint megadott kézbesítési adatok helyessége, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele a Játékos felelőssége. A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a nyeremény nem kézbesíthető hibás adatok miatt, vagy a nyertes nem veszi át a nyereményt.

A nyereményeket a Szervező – futárszolgálat igénybevételével – juttatja el a nyertesekhez az általuk megadott kézbesítési címre. A kézbesítést – az igénybevett futárszolgálat útján – a Lebonyolító egy alkalommal kísérli meg az eredményhirdetést követő 30 munkanapon belül.

A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

II. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező a regisztráció során, a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: Adatkezelő).

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.

A jelen szabályzat irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.

Az Adatkezelő általános adatvédelmi tájékoztatója (https://feliratoscsokolade.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) és a jelen szabályzat közötti bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen fejezetben foglaltak irányadóak.

1. Adatkezelő és adatfeldolgozók elérhetőségei

Adatkezelő:

Név: CL Sweet & Food Zrt.
Postai cím: 2072 Zsámbék, Mátyás király utca 4.
E-mail cím: csokinyeremenyjatek@gmail.com

2. A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak az alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

 • vezeték- és keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám

A nyertes Játékosoknak alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

 • vezeték- és keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • postai cím (irányítószám, település, utca, házszám)

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben), a nyeremények átadása, céljából kezelik, illetve dolgozzák fel

.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

A személyes adatok kezelésének időtartama egyebekben elkülönül (I.) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek, valamint (II.) a Játék tartaléknyertesei (III.) és nyertesei esetében.

(I) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyertesek kisorsolásáig.

(II) Azon Játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

(III) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig, illetve a termékértékelésre vonatkozó, egyszeri e-mail elküldéséig, a nyeremények bármely okból való sikertelen kézbesítése esetén a nyertesek adatainak kezelése Adatkezelőhöz a nyeremény visszaérkezéséről való tudomásszerzéséig tart.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a sikeresen kézbesített nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel a nyertesek által megadott adatok közül a nyertes nevét és postai címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerintielévülési idő végéig, tehát a nyeremények sikeres kézbesítését követő 5 évig kezelje.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név és postai cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §–a alapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A nyertesek esetében az eredményhirdetést követően a nyeremény átadása vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban a Játékos a Játékban nem vehet részt.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Játékban.

5. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, az Adatkezelő alább megjelölt munkatársai, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok megismerésére (I) az Adatkezelő képviseletét ellátó személyek, (II) az Adatkezelő marketinggel foglalkozó munkatársai, valamint (III) – a nyertesek esetében – az Adatkezelő könyveléssel foglalkozó munkatársai jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen szabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6. A Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Játékos a jelen fejezetben rögzített, érintettként őt megillető jogait az adatkezelés időtartama alatt elektronikus úton, a csokinyeremenyjatek@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog].

Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].

Adatkezelő az Érintett zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követően legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt legkésőbb egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál, és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó részére is előírja.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen II. pontban nem szabályozott az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a II. pontot az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2022. május 30.