Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF. ) dokumentum tartalmazza a www.feliratoscsokolade.hu weboldalon ( továbbiakban: honlap ) elérhető online áruházban vásárló,honlapra belépő felhasználó ( továbbiakban: Vásárló ) általi használatának feltételeit.

Az ÁSZF. tartalmazza továbbá a honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amely jelen ÁSZF. nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF. rendelkezéseit, illetve a honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF. és a honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF. rendelkezései az irányadóak.

Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF.- ben foglaltakat.

Jelen ÁSZF. alapján létrejött szerződésnek nem képzi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló közt, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF. alapján létrejött szerződésnek nem képzi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyi által széleskörben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

A jelen ÁSZF. és a honlapon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

A szerződés nyelve magyar.

A honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Szolgáltató adatai:
Cégnév: CL Sweet & Food Zrt.
Székhely: 2072 Zsámbék, Mátyás király u. 4.
Telefonszám: +36-70-633-11-67
E-mail: info@feliratoscsokolade.hu
Adószám: 25351640-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10-041533

Bejegyző Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám: 12020407-01524168-00100004

1. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon keresztül a Szolgáltató édesipari termékek kiskereskedelmi értékesítését végzi valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.

2. Felhasználási feltételek

2.1 Felelősség

A Vásárló a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért.

Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy jogszabályokat se közvetlenül se közvetett módon ne sértse.

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat ( linkeket ) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlásáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatáért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jeleznie a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információk haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.2 ÁSZF. Vásárló általi megsértésének következményei

Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket,úgy a Szolgátató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére,a Vásárló fiókját felfüggeszteni vagy törölni,időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését,megakadályozni a Vásárló Ip címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a Vásárló internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférését blokkolása érdelében,jogi eljárást indítani.

2.3 Engedményezés és jogátruházás

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogai illetve követeléseinek átruházására.

2.4 Szerzői jogok

A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog ( így különösen védjegyoltalom ) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak ( ideértve többek között valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást ).

A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbítás, közzé - vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatala - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF.-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a honlap használata, illetve az ÁSZF. egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlapon rendeltetésszerű használatával járó megjelenítése, az ehhez szükséges ideiglenes többszörösen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.feliratoscsokolade.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére ( hack ), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybe vétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Ha a Vásárló a honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz úgy arra vonatkozóan a Vásárló ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép- vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolható.

Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalosulását hatékonyabb, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

3. A honlapon történő vásárlás

3.1 Megrendelés

A honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le a honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

Vásárló a honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a honlapon található termékkategória menüpontok ( pl. táblás csokoládék ) valamelyikére kattintás követően böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található "kosárba" gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és elhelyezheti kosarába.

A kosár tartalmát ( a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét ) Vásárló, a kurzort, a honlap jobb oldalán, a "kosár" ikonra mozgatva ellenőrizheti. A " kosár " ikonra kattintva Vásárlót a kosár felületre navigálja a honlap. A kosár felületén a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alján a megrendelés végösszegét.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából "törlés" gombra kattintva.

A "tovább" gombra kattintással Vásárló folytathatja a megrendelését a honlapon.

A megjelenő felületen a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a számlázási adatokat:

- Vezetéknév
- Keresztnév
- Cégnév ( cég esetén )
- Adószám ( cég esetén )
- Telefonszám
- E-mail cím
- Ország
- Irányítószám
- Város
- Utca,házszám
- Megjegyzés ( nem kötelező )

Az összesítő felületen Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket és annak árát.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF.-et, az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

Az oldal alján található " megrendelem " gombra kattintást követően pedig, Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről e-mailban értesíti a Vásárlót ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát " megrendelem " gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.2 Termékek ára

A honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon ( bruttóban ) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítási költséget. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban ( Ft ) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is.

3.3 Ajánlati költség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat ( számlázási és szállítási információk ), a rendelési azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mail-ben szereplő adatok tekintetében, az egy napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A Vásárló mentesül az ajánlati költség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 ( II.26. ) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.4 Fizetés

A termék ellenértékének kiegyenlítése kizárólag utánvéttel történhet, amikor a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét.

3.5 Számla

Szolgáltató a megrendelt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására számlát küld melyet a csomagban helyez el.

3.6 Termékek kiszállítása

Termékeink kiszállítását kizárólag a GLS futárszolgálat végzi. A futárszolgálattal történő szállítás 2-3 munkanapon belül történik. A futárszolgálat munkanapokon 8.00 és 17.00 között szállítja ki a csomagot. Ha vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza.

Szállítási díjak ( Magyarországi szállítási cím esetén ):

5.000 Ft alatti megrendelés esetén: 990 Ft
5.000 Ft feletti megrendelés esetén: ingyenes

3.7 Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 2-4 munkanap.

Szolgáltató - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a fogysztó rendelkezésére bocsátani ( kiszállítani ) a terméket.

A Szolgaltató késedelem esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáidőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nemteljesíti, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni ha

- a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
- a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.8 Személyes átvétel

Személyes átvételre a Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

4. Elállási jog

4.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kivül eljáró természetes személyre vonatkoznak, akik árút vesznek, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az árúval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje ( a továbbiakban " Fogyasztó " ).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1. terméknek
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételnek napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni ( pl:postán vagy elektronikus úton küldött levél útján ) a jelen ÁSZF. elején megtalálható elérhetőségek igénybevételével. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt ( 14 napon belül ) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítetnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára,hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldenie. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi ( postára adja vagy futárnak átadja ) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási ( kiszállításért fizetett ) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsobb szokásos fuvarozási módtól eltérő fivarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

5. A digitális adattartalom működése

Szolgáltató a honlap 95%-os rendelkezésére állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb egy munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárlót a honlapon.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév,e-mail cím,stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - veszi fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

- panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
- vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, micro-, kis- és középvállalkozás is, aki árút vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az árúval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett,egyoldalúan is módosítani.

A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF. bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF. alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017 május 02.